ADS


Breaking News

วช. เปิดบ้านแถลงใหญ่ “วันนักประดิษฐ์” (Thailand Inventors' Day 2024) และ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ” ปี 2567

วช. เปิดบ้านแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์” และ “รางวัลการวิจัยแห่งชาติ” ปี 2567
     วันที่ 26 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันนักประดิษฐ์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ซึ่งพิเศษสุด ปีนี้ วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2567 และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ชั้น 1 อาคาร วช. 8
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในปีนี้ ประกอบด้วย ภาคนิทรรศการ การประกวดแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทั้งระดับเยาวชนและระดับนานาชาติ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่ได้สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักวิจัยและนักประดิษฐ์เกิดการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสมรรถนะในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้มีการผลิตองค์ความรู้ใหม่ ๆ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ รวมทั้งผลักดันผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยการมอบรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลนักวิจัยดีเด่น 2) รางวัลผลงานวิจัย  3) รางวัลวิทยานิพนธ์  และ 4) รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น และในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 วช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในงานวันนักประดิษฐ์ 
     ทั้งนี้ วช. มุ่งหวังว่าการจัดงานวันนักประดิษฐ์ในครั้งนี้ จะเป็นเวทีที่สำคัญระดับชาติอีกเวทีหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์ด้านการประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ความหลากหลายจากต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม จากนานาประเทศกว่า 20 ประเทศ กว่า 600 ผลงานจากนานาชาติ เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นและเป็นกลไกสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ให้เห็นความสำคัญของการประดิษฐ์คิดค้น อันมีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
     สำหรับผลงานที่นำมาจัดแสดงภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ อาทิ
     1. รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้น อาทิ 
     -เครื่องสกัดเทอร์ปีนและน้ำมันหอมระเหยแบบเคลื่อนที่จากสมุนไพรและดอกไม้หอมไทยโดยใช้เทคโนโลยีก๊าซตัวทำละลายควบแน่นที่อุณหภูมิและแรงดันต่ำเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาแพทย์แผนไทยและเวชสำอาง แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น 
     -อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแขนแบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อนแบบสมมาตร แห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตได้รับรางวัลระดับดีมาก 
     2. โซนตลาดสินค้าและนวัตกรรม อาทิ 
     -เครื่องดื่มโปรไบโอติก คีเฟอร์น้ำสับปะรด และคีเฟอร์น้ำมะพร้าว แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     -นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซักผ้าไหมด้วยนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
     3. และกิจกรรมที่น่าสนใจในนิทรรศการ Highlight Zone อาทิ นิทรรศการ The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ ที่นำเสนอเกมหนีภัยสึนามิในโลกเสมือนจริง นิทรรศการ Fruit Fun Fair ผลไม้หรรษา ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส้มโอฉายรังสี ทุเรียน Fresh cut
     และภายในงานแถลงข่าว ได้มีการจัดการเสวนาแนะนำ 1 ในนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 สาขานิติศาสตร์ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.นาถนิรันดร์ จันทร์งาม แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีกด้วย 
     ทั้งนี้ วช. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น. ณ Event Hall 100-102 : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้ร่วมงานจะได้พบนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน
🟢นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
🟢นิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ
🟢นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
🟢มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024
🟢นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024: I-New Gen Award 2024
🟢นิทรรศการ Highlight อาทิ Youth Inventors Club กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ 
และขอเชิญเข้าร่วมเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ
🟢การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
🟢การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น
🟢การฝึกอบรมอาชีพ
     ลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติม https://inventorsday.nrct.go.th