ADS


Breaking News

Highlight Zone โชว์นิทรรศการวันนักประดิษฐ์ 67 วช. เชิญมาร่วมสนุก และเรียนรู้ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรม

วช. ชวนมาร่วมสนุก และเรียนรู้ พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและนวัตกรรม กับนิทรรศการ Highlight Zone ในงานวันนักประดิษฐ์ 2567
     วันที่ 26 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดงานแถลงข่าวการจัดงานวันนักประดิษฐ์ และรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ”
     ซึ่งในปีนี้ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน และ นิทรรศการต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯนิทรรศการ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ มหกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ IPITEx 2024 นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2024 : I-New Gen Award 2024 และ นิทรรศการ Highlight Zone ที่นำมาจัดแสดงให้ผู้เข้าชมได้ร่วมสนุกและเรียนรู้ไปกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายถึง 14 จุด
     โดยนิทรรศการ Highlight Zone ที่น่าสนใจในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ทั้ง 14 จุดมีดังนี้
     1. “FRUIT FUN FAIR” “ผลไม้หรรษา”
     นำเสนอเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวก่อนการส่งออกการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลไม้ และยืดอายุเก็บรักษาในระหว่างขนส่งและวางจำหน่าย ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ สตอเบอร์รี่ เป็นต้น
     2. “Innovate Power Solutions for a Better Life” “นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”
     นำเสนอและให้ความรู้ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในด้านพลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม
     3. Patanista Academy: PSU
     นำเสนอพื้นที่กิจกรรมเสนองานวิจัยเกี่ยวกับลวดลายโบราณของภาคใต้รังสรรค์บนพื้นผ้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการนำประเพณีวัฒนธรรมทางภาคใต้แสดงออกมาในรูปแบบชิ้นงานต่าง ๆ 
     4. “Green Road by วิศวกรสังคม”
    นำเสนอการนำเอาของที่เหลือใช้มาทำให้มีค่าให้เกิดประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั่วไป 
     5. “Urban Farming Hub” “ศูนย์เกษตรวิถีเมือง วช.”
     นำเสนอเทคโนโลยีการปลูกพืชผักอย่างง่ายในพื้นที่จำกัด ที่สามารถใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการต่อยอดแปรรูปพืชผัก
     6. “Animal Planet” “อาณาจักรสัตว์เศรษฐกิจ”
     นำเสนอถึงความรู้เรื่อง 5 สัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่พื้นเมือง แพะ จิ้งหรีด ปลาสวยงาม อาณาจักรสัตว์เศรษฐกิจ Animal Planet
     7. “Clever Land” “ฉลาดคิด เทคโนโลยีการแพทย์”
     นำเสนอเครื่องมือแพทย์ฝีมือคนไทยที่ผ่านการพัฒนามา  ได้แก่ อุปกรณ์สายสวนเพื่อรักษาโรคผ่านหลอดเลือด วัสดุฝังในชนิดต่าง ๆ สำหรับรักษาทางออร์โธปิดิกส์ และทางทันตกรรม วัสดุทดแทนกระดูกเพื่อรักษาโรคกระดูก เป็นต้น
     8. “Colour Exhibition”
     นำเสนอการถอดเฉดสีจากกระเบื้องวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศิลปกรรมต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่โดดเด่น มีความวิจิตรงดงาม และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
     9. “The Survival game ตะลุยแดนภัยพิบัติ”
     นำเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการใช้เกมมาสร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
     10. “Human-Elephant Pact: ป่าคน ชุมชนช้าง”
     นำเสนอนวัตกรรมและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช้จากวัสดุธรรมชาติ รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการ หรือเทคโนโลยีใหม่ 
     11. “Youth Inventors Club กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นเยาว์”
     นำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการบิน “Space Innovators : Flying Skills Clinic” ที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์เครื่องบินด้วยตัวเอง 
     12. “Safety road Safety life” “ชีวิตปลอดภัย ไร้ความรุนแรง”
     นำเสนอสื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน และการสร้างสังคมไทยไร้ความรุนแรง การอยู่ร่วมกันบนสังคมอย่างปลอดภัยและไร้ความรุนแรง
     13. “Senior's Wonderland ดินแดนวัยเก๋า”
     นำเสนอ สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย สร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้สูงวัย ผ่านการเรียนรู้ภูมิปัญญา 
     14. “อุทยานธรณีโลกสตูล” “Satun UNESCO Global Geopark”
     นำเสนออุทยานธรณีสตูล ที่มีหลักสูตรการสอนเชื่อมโยงทั้งวิทยาศาสตร์ นิเวศวิทยา สังคม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ โดยมีอุทยานธรณีเป็นตัวเชื่อม และตัวอย่างที่จับต้องได้
     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเสวนาและฝึกอบรม มากกว่า 100 หัวข้อ อาทิ การเสวนาในหัวข้อการส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น และการฝึกอบรมอาชีพ โดยงานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors' Day 2024 จะจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร