ADS


Breaking News

หอการค้าฯ ยกทัพคนรุ่นใหม่ปะทะนายกฯ ขอบคุณ นำเสนอความคืบหน้า ยกระดับประเทศ

หอการค้าฯ นำทัพคนรุ่นใหม่พบนายกฯ

ขอบคุณ นำเสนอความคืบหน้า พัฒนาประเทศ

หอการค้าไทย นำประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้า (YEC) : Young Entrepreneurs Chamber of Commerce จำนวน 77 คน จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าพบนายกรัฐมนตรีและคณะ ณ สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ครั้งที่ 2 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการทั้ง 15 โครงการ ที่ได้นำเสนอไปก่อนนี้ รวมทั้ง เพื่อรับฟังแนวทางและนโยบายจากนายกฯ ซึ่งการเข้าพบดังกล่าวเป็นผลมาจาก
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ท่านนายกฯ ได้เปิดโอกาสนำคณะ YEC ทั้ง 77 จังหวัด
ทั่วประเทศ เข้าพบ ในครั้งนั้น หอการค้าไทย ได้มีการคัดเลือก 15 โครงการ จาก YEC หอการค้า
15 จังหวัด นำเสนอโครงการที่คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมคิดและร่วมทำ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำ 

นายสนั่น  อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2565 หอการค้าไทยและหอการค้าภูมิภาคได้บ่มเพาะ YEC ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จากความเชื่อที่ว่า “ผู้นำต้องสร้างผู้นำ” โดยขณะนี้มีเครือข่าย YEC ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กว่า 5,000 คน ทั่วประเทศ ยังคงมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาคนรุ่นใหม่ ตลอดเวลา โดยจะเห็นได้จากโครงการ และกิจกรรมที่หอการค้าไทยและหอการค้าภูมิภาค จัดขึ้น อาทิ โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง (SEED), โครงการอบรม YEC President Training, การจัดประชุม YEC ทั่วประเทศ, การจัดประชุม YEC ภาค รวมทั้งการเสริมสร้างเครือข่าย YEC ในระดับภูมิภาคอาเซียน ในการร่วมประชุม ASEAN Young Entrepreneur Council 2022 และ
ที่สำคัญ YEC ยังได้รับโอกาสในการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร YEC ในการมีส่วนรวมกับงาน APEC CEO Summit 2022 โดยได้รับคำชื่นชมจากผู้นำประเทศและผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก

“สำหรับในปี 2566 นี้ จะครบรอบ 90 ปี ในการก่อตั้งหอการค้าไทย และครบรอบ 10 ปี ในการก่อตั้งกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้า ซึ่งหอการค้ามีกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแบ่งเป็น 3 เรื่องที่สำคัญ
คือ 1. Connect การเชื่อมโยงการทำงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 2. Competitive มุ่งเน้นการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3. Sustainable มุ่งสู่องค์กรที่ยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมของ YEC จะยังคงมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันกับหอการค้า และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ในเครือข่าย YEC เกิดความเข้มแข็ง อาทิเช่น โครงการอบรม YEC Connect สัญจร, โครงการ YEC Mentor
เป็นต้น” ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ กล่าวเพิ่มเติม
โดยเป้าหมายสำคัญจากโครงการที่สำเสนอ ได้แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและเอกชนรุ่นใหม่ 2) ด้านการค้า การลงทุน ค้าชายแดน 3) ด้านเกษตรและอาหาร และ
4) ด้านท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจากที่ได้นำเสนอ มี 5 โครงการ ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ และขับเคลื่อนแล้ว
ในภายหลังจากที่ได้นำเสนอ ได้แก่ 1) โครงการ Young Public and Private Collaboration (YPC) จ.ระยอง โครงการอบรมผู้นำรุ่นใหม่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดได้อย่าง ‘ไร้รอยต่อ’ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Connect the dots’ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม ใน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ระหว่างเดือนมกราคม – เมษายน 2566 2) โครงการ Lampang Smart Public Transportation (Moove Lampang) จ. ลำปาง โครงส่งเสริมการเดินทางให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการด้านยานพาหนะในการเดินทางได้อย่างสะดวก และมีราคาที่เหมาะสม โดยได้มีการเปิดตัวโครงการ Smart Public Transportation ไปเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา 3) โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร จ.ชลบุรี ที่ได้มีการขับเคลื่อนโครงการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ YEC Business Network ขึ้น ในกลุ่ม YEC ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารทั้ง Value Chain จากทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ ศึกษาดูงาน กับสมาชิก ซึ่งได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งให้ความรู้
ด้านธุรกิจอาหาร กับสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป 4) โครงการศูนย์คัดแยกขยะเพื่อความยั่งยืน จ.ตรัง โดยศูนย์รักษ์ตรัง เป็นศูนย์รวมในการคัดแยกขยะของจังหวัดตรัง ส่งต่อเข้าสู่วงจร Circular Economy  ศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเศรษฐกิจแบบยั่งยืน เพื่อผลักดันจังหวัดเข้าสู่ BCG Economy เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นธนาคารขยะสร้างรายได้ให้ชุมชน 5) โครงการ Bangkok The legend กรุงเทพฯ นำเสนออัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ผ่านอาหาร ด้วยการสแกน QR Code ซึ่งสามารถต่อยอดการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจ และยังทำให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ยกระดับ Street Food Thai Organic ที่ปลอดภัย ปัจจุบันได้ดำเนินการร่วมกับกรุงเทพมหานคร พร้อมทำ Application เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยว

นายสนั่น กล่าวว่า หอการค้าไทยแสดงเจตนารมณ์ว่าคนรุ่นใหม่เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนำร่องของ YEC ที่สามารถถือนำไปขับเคลื่อนจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ถือเป็นบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จ อันเกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ และเอกชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งหอการค้าไทย และ YEC จะได้สานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่ได้นำเรียนนายกรัฐมนตรี ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนในพื้นที่

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีฯ กล่าวขอบคุณ ชื่นชม และมอบโอวาทกับคณะ YEC ทั่วประเทศ ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของจังหวัด และย้ำว่ารัฐบาลพร้อมจะสนับสนุนไอเดียและโครงการที่คนรุ่นใหม่นำเสนอในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันลักษณะนี้ ถือเป็นการประชุมและแลกเปลี่ยนที่มีบรรยากาศที่สร้างสรรค์