ADS


Breaking News

วช. ผนึก ม.นครพนม ขอเชิญร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2

📣📣 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 2 🐥🐥🐥
🙋คุณสมบัติผู้สมัคร
      ✅ ปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
      ✅ อายุไม่เกิน 50 ปี ณ ปีที่สมัคร
      ✅ มีประสบการณ์ด้านการวิจัย (ไม่เกิน 2 ปี)
      ✅ บุคลากรสังกัด ม.นครพนม จำนวน 30 คน 
      ✅ บุคลากรเครือข่าย ม.นครพนม จำนวน 30 คน 
      ✅ ไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย
      ✅ ไม่มีตำแหน่ง ผศ. หรือสูงกว่า
      ✅ ไม่มีตำแหน่งชำนาญการพิเศษ หรือสูงกว่า
      ✅ ไม่เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการจัด
      ✅ ต้องมีผลรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
      ✅ มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมภายใน 48 ชั่วโมง

🎯ขั้นตอนการพิจารณา
     1. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนในระยะเวลา
     2. หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.
     3. วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตาม ที่กำหนดเท่านั้น)
     4. หน่วยงานผู้จัดประกาศรายชื่อและแจ้งผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบ  รายชื่อ
     5. หน่วยงานผู้จัดสรุปรายชื่อที่ตรวจแล้ว ส่งให้ วช. เพื่อจัดทำวุฒิบัติ
    🗓️ จัดอบรมวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยนครพนม

   ⏳ ส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 พฤษภาคม 2565

    🔥🎊 สมัครเข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติม

🤗สอบถามและติดต่อประสานงาน🤗
     นางสาวพรพิมล ควรรณสุ โทร 089-7157 632
     นางสาวชนิดา ยุบลไสย์ โทร 095-6625 423

____________________________________
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว 
#สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #มหาวิทยาลัยนครพนม #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม