ADS


Breaking News

วช. ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 3

📢📢📢 วช. ขอเชิญชวน ผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 3 

     ผ่านระบบ ZOOM Meetings ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2565 

ขั้นตอนการพิจารณา :

1. ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด สมัครตามขั้นตอนภายในวันที่ 7 - 30 เมษายน 2565

2. หน่วยงานผู้จัดพิจารณาคัดกรองและสรุปผลการพิจารณาผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ เสนอ วช.

3.  วช. พิจารณาและแจ้งหน่วยงานผู้จัด (วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนดเท่านั้น)

     ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครและเอกสารโครงการ และส่งใบสมัคร ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏ

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยการพิมพ์เท่านั้น

สามารถสอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่  : 

โทร.  044-233000 ต่อ 5101

#NRCT #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช #อว 

#สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ #ลูกไก่ #ราชมงคลอีสาน #ทุนวิจัย #วิจัย #นวัตกรรม