ADS


Breaking News

“คนรุ่นใหม่ กับ การต่อต้าน Fake news” ชวนนักศึกษามาประกวดคลิปวิดีโอสั้น ชิงทุนรวมกว่า 250,000 บาท

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา มาประชันไอเดีย ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับ การต่อต้าน Fake news” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท

     “ข่าวปลอม” หรือ “Fake News” คือ ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ถูกเผยแพร่นำเสนอออกไปทางสื่อต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักนำบุคคลไปในทางที่ผิด หรือทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง หรือเพื่อสร้างความเสียหายต่อหน่วยงาน นิติบุคคลหรือบุคคล หรือเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเงิน ชักจูงทางการเมือง หรือเพื่อหวังผลประโยชน์อื่นใด ปัจจุบันมีปัจจัยหลายประการ ที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของข่าวปลอม เช่น การแชร์หรือการกระจายของข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นโดยที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ การโฆษณาชวนเชื่อของสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เกินจริงหรือเป็นเท็จ ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก เป็นต้น นอกจากนั้น “ ข่าวปลอม (Fake News)” ยังบั่นทอนการทำข่าวของสื่อสารมวลชนและทำให้นักหนังสือพิมพ์เขียนข่าวสำคัญได้ยากขึ้น เนื่องจากผู้เสพข่าวเกิดความไม่ไว้วางใจในข่าวสารที่ได้รับ จากการที่ข่าวปลอมเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนั้นเอง

     โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC) ดำเนินงานโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีจุดประสงค์เพื่อให้มีกลไกในการตรวจสอบเฝ้าระวังการเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาและข่าวสารที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจในการประสานการปฏิบัติงานและดำเนินงานเชิงรุก เพื่อป้องกันข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและปัญหาข่าวปลอม อันจะทำให้ภาครัฐสามารถชี้แจงทำความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความมั่นคงและความไว้วางใจในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ

     ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti Fake News Center : AFNC) ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ในรูปแบบการประกวดคลิปวิดีโอสั้นฯ ความยาว 2 นาทีภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News” จึงขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 – 2) และ ระดับอาชีวศึกษา (ปวส. ชั้นปีที่ 1 – 2) หรือ เทียบเท่า ที่มีใจรักการผลิตสื่อ ร่วมกันส่งไอเดียและผลงานความคิด เพื่อชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3HknRns