ADS


Breaking News

กองทุนพัฒนาสื่อ เปิดรับข้อเสนอโครงการ-กิจกรรม ปี 65 แล้ว! วงเงิน 300 ล้าน เฉพาะโครงการสื่อปลอดภัยเชิงยุทธศาสตร์ จัดสรรทุน 60% วงเงิน 180 ล้าน เน้น 7 ประเด็นสร้างสรรค์ ยุคนิวนอร์มอล

เริ่มแล้ว! กองทุนพัฒนาสื่อ เปิดรับข้อเสนอโครงการ-กิจกรรม ปี 2565 วงเงิน 300 ล้านบาท เฉพาะโครงการสื่อปลอดภัยเชิงยุทธศาสตร์ จัดสรรทุน 60% วงเงิน 180 ล้านบาท เน้น 7 ประเด็นสร้างสรรค์ ยุคนิวนอร์มอล
     ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แถลงข่าวการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรม ประจำปี 2565 ว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับโครงการและกิจกรรม ประจำปี 2565 วงเงิน 300 ล้านบาท โดยกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ การจัดสรรทุนเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ทุนประเภทเปิดรับทั่วไป วงเงิน 90 ล้านบาท เปิดโอกาสสำหรับทุกกลุ่มทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส กลุ่มประชาชนทั่วไป โดยเปิดกว้างสำหรับการผลิตเนื้อหา รวมถึงรูปแบบในการนำเสนอที่ให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ขอทุน 
     ดร.ธนกร กล่าวอีกว่า สำหรับประเภทที่สอง เป็นทุนประเภทยุทธศาสตร์ วงเงิน 180 ล้านบาท ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การผลิตสื่อที่กองทุนให้ความสำคัญและต้องการให้เกิดขึ้น โดยกำหนดประเด็นเนื้อหาการผลิตเป็นเป้าหมายสำคัญ  7 ประเด็น คือ

ประเด็นที่ 1 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับสังคมดิจิทัล การผลิตสื่อเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ประเด็นที่ 2 พหุวัฒนธรรมและความหลากหลายทางสังคม ถ่ายทอดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ภาษา ศาสนา และวิถีชีวิต ซึ่งเป็นความหลากหลายของสังคม 

ประเด็นที่ 3 เป็นภารกิจที่กองทุนเราดำเนินการทุกปี ส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ 

ประเด็นที่ 4 การผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าจากประเด็นเชิงวัฒนธรรม พลังของ (Soft Power) เช่น วิถีชีวิต ชุมชน ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เกร็ดประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว อาหาร แหล่งทรัพยากรเหล่านี้ในประเทศไทยมีจำนวนมาก เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้ 
ประเด็นที่ 5 ความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ 

ประเด็นที่ 6 การรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวลวง ข่าวปลอม (Fake News) ประทุษวาจา (Hate Speech) และการระรานในโลกออนไลน์ (Cyberbullying) 

และประเด็นที่ 7 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

สุดท้าย คือ ทุนประเภทความร่วมมือ 30 ล้านบาท ที่ต้องการให้ภาคีเครือข่ายมาร่วมทำงานกับกองทุน
     "กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นหน่วยงานเล็ก ๆ แต่ว่ามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คิดการใหญ่ ให้สังคมดีขึ้น ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง ความหวังนี้มันอยู่ที่คนไทยทุกคน ที่จะมาร่วมผนึก ทำงานสร้างสรรค์ผลงานส่ิงดีๆร่วมกัน’ ดร.ธนกร กล่าวและว่า สำหรับการเปิดรับข้อเสนอโครงการในปีนี้ เปิดรับจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในเวลา 16.30 น. 
     ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th และติดตามข้อมูลข่าวสารทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โทรศัพท์ 02-273-0116-9