ADS


Breaking News

พม. เร่งช่วยเหลือชุมชนชาวลัวะ ประสานงานสำรวจความต้องการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

พม. ลงพื้นที่ชุมชนชาวลัวะ สำรวจความต้องการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
     วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมลัวะแห่งประเทศไทย นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมด้วย  นายอุเทน  ชนะกุล ผอ.กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานฯ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  โดยมีนายสาม  ตาโบ ประธานศูนย์ประสานงานสมาคมลัวะแห่งประเทศไทย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงพื้นที่ 
     นายกิตติ กล่าวว่า เดิมชาวลัวะอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย คนลัวะไม่ชอบตัดไม่ทำลายป่า จึงไม่มีที่ทำกิน ประกอบกับสมาชิกในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ชาวลัวะบางส่วนจึงอพยพย้ายลงมาทำงานที่พื้นที่ภาคกลางของไทย ส่วนใหญ่รวมกลุ่มในเขตทวีวัฒนา และเขตบางแค  กว่า 3,500 คน  ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้าง ทำสวน เลี้ยงกล้วยไม้ ก่อสร้าง และอื่น ๆ 
     ในการลงพื้นที่ ประธานศูนย์ประสานงานฯ แจ้งว่า ชาวลัวะส่วนใหญ่  เป็นบุคคลตกสำรวจ (ไม่มีเลข 13 หลัก) นำมาซึ่งปัญหาการเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ทั้งด้านการศึกษา สิทธิหลักประกันสุขภาพ อาชีพที่มั่นคง เป็นต้น 
     ทั้งนี้ นายกิตติ กล่าวในตอนท้ายว่า หลังจากรับทราบปัญหา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับสมาชิกชาวลั้วะ ในศูนย์ประสานงาน ร่วมกันสำรวจ และจัดทำข้อมูล เพื่อจำแนกสภาพปัญหา ความต้องการ เพื่อจะได้ประสานส่งต่อข้อมูล และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาต่อไป