ADS


Breaking News

"เราต้องมี Priority ต้องมี Focus" ทำให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว "อว. เราควรทำให้ได้ ภายใน ๗-๑๐ ปี"

     "การทำวิจัยแบบเรื่อย ๆ ทุกหัวข้อตามแบบชาติอื่น ๆ ก็เหมือนเราเอางบประมาณมาถมในหลุมที่มีจำนวนมาก เราไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะถมหลุมทุกหลุมให้เต็ม เราต้องมี Priority ต้องมี Focus และต้องไม่พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป เป้าที่ผมอยากให้พวกเรามีอย่างชัดเจนต้องทำให้ไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายใน ๒๐ ปี แต่กระทรวง อว. เราควรทำให้ได้ภายใน ๗-๑๐ ปี"

     ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวในงาน "การแถลงนโยบายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมและพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี ๒๕๖๔" เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔