ADS


Breaking News

งานวิจัยโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

โครงการสำรวจสุขภาวะโรคกระดูกและข้อในผู้สูงอายุของประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งโครงการผ่านบุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ร่วมศึกษาและรวบรวมข้อมูล ซึ่งหากโครงการดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ จะเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศที่จะสามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอด คิดค้นเครื่องมือคัดกรองคนไข้ หรือประชาชนที่มีความเสี่ยงโรคที่เกี่ยวกับกระดูกบางและชุดเครื่องมือเพื่อป้องกันการหกล้ม สาเหตุสำคัญของปัญหากระดูกหัก รวมทั้งนำไปสู่การวางแผนและปรับเปลี่ยนนโยบายทางสาธารณสุขและจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม ป้องกันอย่างเหมาะสมและสอดคล้องเข้ากับสถานการณ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในประเทศไทยอย่างยั่งยืน