ADS


Breaking News

ขอเชิญชวนนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม “Smart Invention & Innovation” 1 – 2 ก.ค.64 ผ่านระบบ Zoom

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับสายอุดมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม  “Smart Invention & Innovation” ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom Video Conference 


     ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทาง www.nrct.go.th หรือ Scan QR Code ลงทะเบียน
     ทั้งนี้ การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
     ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย
     กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
     โทรศัพท์ 0-2579-1370-9 ต่อ 516, 524, 530
     Website : www.nrct.go.th