ADS


Breaking News

แผนการวิจัยท้าทายไทย การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์และของเสียอันตรายชุมชน

ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัญหาขยะที่น่าจับตามองอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก ทำให้ทั่วโลกมีขยะอิเล็คทรินกส์พุ่งสูงถึง 20-50 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 5% ของขยะมูลฝอย และมีปริมาณสะสมที่ใกล้เคียงกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ในประเทศไทยเองมีขยะอิเล็คทรอนิกส์จากชุมชนกว่า 380,000 ตันต่อปี และมีเพียงแค่ร้อยละ 7.1 เท่านั้นที่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลแบบถูกวิธี ส่งผลให้เกิดเป็นปัญหาของเสียอันตรายในแหล่งชุมชนและกระจายไปทั่วประเทศ ด้วยสาเหตุนี้จึงเกิดเป็นแผนงานวิจัยท้าทายไทย การจัดการขยะอิเล็คทรินิกส์และของเสียอันตรายชุมชน ระยะที่ 2 จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช.