ADS


Breaking News

อว. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม

🎉🎉
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
โดย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
🎉🎉

📌ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 

โดย

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับเครือข่ายขับเคลื่อนไทยโดยคนวิจัยกับโจทย์ท้าทายในยุควิถีใหม่

📍 📍ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564📍 📍

📌เวลา 09.00 - 10.00 น.📌

และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ : https://rgj-rri-conference.nrct.go.th/