ADS


Breaking News

วช. ภายใต้ อว. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “โจทย์วิจัยท้าทายไทยกับผลงาน คปก. และ พวอ. ในยุควิถีใหม่”

🎉🎉
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “โจทย์วิจัยท้าทายไทยกับผลงาน คปก. และ พวอ. ในยุควิถีใหม่” 
🎉🎉
การประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2564
พบผู้ร่วมเสวนาดังนี้

1. "ทุน คปก. และ พวอ. กับ โจทย์วิจัยท้าทายไทยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ" 
 โดย
ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. "คุยกับ ครอบครัว คปก. และ พวอ. ถึง "บูรณาการงานวิจัย (พื้นฐาน) ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในโจทย์วิจัยท้าทายไทย" 
 โดย
ศาสตราจารย์ ดร.เกตุ กรุดพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. "โควิด-19 และข้อคิดบางประการในการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"  
 โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ
  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. "ศตวรรษที่ 21: ถึงเวลาหากินในเขตทะเลน้ำลึก..... ถึงเวลาคน คปก.-พวอ."  
 โดย
เภสัชกรหญิง ดร.วรอนงค์ พฤกษากิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 และ
  ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ ดำเนินรายการ
โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📍 📍ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564📍 📍
📌เวลา 10.00 - 12.00 น.📌ฝ
และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเว็บไซต์ : https://rgj-rri-conference.nrct.go.th/