ADS


Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ จัดประชุมออนไลน์ อบรมแพทย์ระยะสั้น วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 41

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผศ.นพ.สุมนัส บุณยะรัตเวช กรรมการกลางและประธานฝ่ายอบรมระยะสั้น วิชาตจวิทยา สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (คนนั่งที่ 2 จากขวา) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมออนไลน์ Live Interactive Session ออกอากาศสดในวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ร่วมกับ อ.พญ.ชญาดา ชัยบุตร (คนนั่งที่ 4 จากขวา) ,รศ.พญ.เพ็ญวดี พัฒนปรีชากุล (คนนั่งที่ 3 จากขวา)และอ.นพ.ภูริชญ์ ภูรีศรีศักดิ์  (คนนั่งที่ 1จากขวา) โดยมีการจัดการเรียนการสอนวิชาโรคผิวหนัง ในหลักสูตรอบรมระยะสั้นฯ ครั้งที่ 41 ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยหลักสูตรดังกล่าวมีแพทย์เข้าร่วมการอบรมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ อาคารศรีสวริน ชั้น 14 โรงพยาบาลศิริราช