ADS


Breaking News

โครงการวิจัย แหล่งกำเนิด PM 2.5 คณะสิ่งแวดล้อม ม เกษตร

ปัจจุบันปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้มีการศึกษาและทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
เช่นเดียวกันภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตร์ ดร.สุรัตน์ บัวเลิศ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิจัยแหล่งกำเนิด PM2.5 โดยได้รับ การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ในการวิจัยเรื่องคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลดปัญหามลพิษทางอากาศ สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #ฝุ่นpm25