ADS


Breaking News

เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติ เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

     ปัจจุบันปัญหาการใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า ในเชิงธุรกิจการค้ามีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศของสิ่งที่มีชีวิตที่อาจลดน้อยลงหรืออาจสูญพันธุ์ในที่สุด

     การเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์สัตว์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในการขยายพันธุ์ รักษาพันธุ์สัตว์ เพื่อขยายโอกาสการนำไปใช้ของตัวอย่างที่เก็บรักษาไว้ในธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติ ผ่านการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ที่ได้ดำเนินการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานักวิจัยให้ มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมถึงการพัฒนา ทักษะส่งเสริมนักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัย ให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น และหนึ่งในนั้นคือทีมนักวิจัยจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้มีการสร้างนักวิจัยและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเก็บเซลล์สัตว์ต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน


#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #อว. #MHESI #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #วช. #NRCT #การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ