ADS


Breaking News

🔬การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 64👍

🇹🇭ประเทศไทยได้มีการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-19 

โดยการตรวจหาสารพันธุกรรม 

(RT-PCR) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานสากล

ไปแล้ว 6,161,179 ตัวอย่าง 

คิดเป็น 88,069 ตัวอย่าง ต่อประชากร

หนึ่งล้านคน ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

▶️ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 22 พฤษภาคม 2564


ได้ตรวจไปแล้ว 456,152 ตัวอย่าง 

โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

มีจำนวน 306 ห้องปฏิบัติการ

📚แหล่งข้อมูล: 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

กระทรวงสาธารณสุข 

และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม