ADS


Breaking News

วช.รุกมอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา หนุน รพ.สนาม ใช้ประโยชน์รับมือโควิด-19

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ส่งมอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา ซึ่งเป็น 1 ใน 11 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และโรงพยาบาลบางคล้า เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 600 ชุด

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา ให้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จำนวน 250 ชุด และโรงพยาบาลบางคล้า จำนวน 350 ชุด ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา แจ้งขอรับการสนับสนุนนวัตกรรมที่นอนยางพารา ซึ่งนำไปใช้ที่โรงพยาบาลสนาม ในการรองรับผู้ป่วย Covid-19 ที่ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม ที่อาคารสัมมนาบางประกง, หอประชุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า, และหอประชุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 

วช. จึงได้มอบให้นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ส่งมอบฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา และนายแพทย์ดิเรก ภาคกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า เป็นผู้รับมอบ 

นวัตกรรมชุดที่นอนยางพาราดังกล่าว เป็นผลงานต่อยอดจากโครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชน โดยใช้กรรมวิธีเติมส่วนผสมของด่างตีจนเกิดฟอง และใส่ซิงค์ออกไซด์ เพื่อทำให้ฟองที่เกิดคงรูป 

     ทำให้ได้ที่นอนยางพาราที่สามารถระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่สะสมฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อโรค โครงการวิจัยดังกล่าวดำเนินการโดยนายชาย คงแก้ว สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. 

     เพื่อปรับปรุงการผลิตและขยายกำลังการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและตรงต่อความต้องการของตลาด อีกด้วย