ADS


Breaking News

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19

     สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จัดตั้ง “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมฝ่าวิกฤติ COVID-19” ดำเนินการโดยสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ผลิตอาหารปรุงสุก ณ บริเวณสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ที่กักตัว และบุคลากรทางการแพทย์ ในพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี ในมื้อเที่ยงของทุกวัน โดยหลังจากการปรุงและบรรจุกล่องแล้ว จะมีอสม.ของแต่ละพื้นที่เป็นผู้จัดส่งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น