ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 944 ล้านโดส ใน 188 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 26.9 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 8 แสนโดส"

➡️(22 เมษายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 944 ล้านโดส ใน 188 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 15.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 216 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 87.6 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 26.9 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 17.9 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 864,840 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 47%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 944 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 3 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 215.95 ล้านโดส (33.7% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)

2. จีน จำนวน 198.97 ล้านโดส (7.1%)

3. อินเดีย จำนวน 132.24 ล้านโดส (4.8%)

2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 8 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. อิสราเอล (57.3% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)

2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (46,1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)

3. มัลดีฟส์ (46%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )

4. บาห์เรน (37.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

5. ชิลี (34.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)

6. สหรัฐอเมริกา (33.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)

7. สหราชอาณาจักร (32.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Pfizer/BioNTech)

8. ภูฏาน (32.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)

3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 47.12%

2. อเมริกาเหนือ 25.93%

3. ยุโรป 18.01%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.99%

5. แอฟริกา 1.74%

6. โอเชียเนีย 0.21%


4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่

1. สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (19.5% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna

2. กัมพูชา จำนวน 1,775,364 โดส (5.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm

3. อินโดนีเซีย จำนวน 17,920,908 โดส (3.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac 

4. มาเลเซีย จำนวน 1,231,760 โดส (1.9% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac 

5. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

6. ลาว จำนวน 156,818 โดส (1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm

7. ฟิลิปปินส์ จำนวน 1,812,420 โดส (0.7% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

8. ไทย จำนวน 864,840 โดส (0.7% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca

9. บรูไน จำนวน 2,323 โดส (0.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

10. เวียดนาม จำนวน 108,897 โดส (<0.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 

จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,159,319 โดส 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 864,840 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 746,617 โดส

-เข็มสอง 118,223 โดส


กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีน เรียงตามสัดส่วนมากที่สุด ได้แก่

-บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข และ อสม. 47%

-ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 31.5%

-เจ้าหน้าที่อื่นๆที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 14%

-ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 3.5%

-บุคคลที่มีโรคประจำตัว อย่างละ 4%


แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)