ADS


Breaking News

อว. โดย วช. หนุนใช้ AI วิเคราะห์รายงานการใช้หน้ากากอนามัยรายพื้นที่แบบเรียลไทม์

     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ  อว. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศบค. ในการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ของประเทศ ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (AI) ในการวิเคราะห์และรายงานการใช้หน้ากากอนามัย เป็นรายพื้นที่แบบทันท่วงที (real-time) เป็นผลงานของศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร SIIT มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยการสนับสนุนของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     นพ.ทวีศิลป์ โฆษก ศบค. แถลงในวันนี้ (10 มกราคม 2564)