ADS


Breaking News

วช. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับการประสานงานจากนายกเทศมนตรี ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี (นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม) ที่เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ได้ขอความอนุเคราะห์ผ่านนักวิจัยในการดำเนินการส่งเสริมงานวิจัยในพื้นที่ ในการนำงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ และกำหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการในการจัดการขยะ โดย วช. ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารแผนงานทะเลไทยไร้ขยะ 
     ซึ่งเป็นโครงการวิจัยท้าทายไทย ภายใต้แผนงานวิจัยตอบสนองนโยบาย/เป้าหมายรัฐบาล และหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานดังกล่าวได้ดำเนินการในพื้นที่ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี และประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในร้านอาหารและร้านค้า และจากการศึกษาเบื้องต้นในพื้นที่พบว่า ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และผู้บริหารท้องถิ่นมีความเห็นตรงกันในการต้องการมีส่วนร่วมการจัดการขยะในพื้นที่ ในระหว่างดำเนินโครงการผู้นำท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการมีความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างดี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
นายกเทศมนตรี ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารแผนงานทะเลไทยไร้ขยะ

     ทีมวิจัยและศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้มีการหารือแนวทางความร่วมมือเบื้องต้นกับนายกเทศบาลแสนสุข เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จและศักยภาพของนักวิจัย เพื่อสรุปความร่วมมือที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
     ประเด็นที่ 1 การเก็บขยะในพื้นที่ 
     ประเด็นที่ 2 ลดปริมาณขยะในพื้นที่ 
     ประเด็นที่ 3 การนำขยะพลาสติกไปใช้ประโยชน์ผ่านเครือข่ายชุมชนและมหาวิทยาลัยท้องถิ่น 
     ประเด็นที่ 4 สร้างความต่อเนื่องภายหลังความร่วมมือเสร็จสิ้น 
     และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะเชิงพื้นที่ต้นแบบ มุ่งเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจหมุมเวียนที่เกี่ยวข้องกับขยะ รวมถึงการสร้างการตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกของปัญหาขยะในทะเลประเทศไทย นำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป วช. จึงร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “พัฒนาบางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ” และร่วมกันแถลงความร่วมมือดังกล่าว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤกษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช. 1 ชั้น 2 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ
แนวทางความร่วมมือ การส่งเสริมให้บางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ
     จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองแสนสุขที่ต้องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของบางแสน ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ซึ่งเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ นำไปสู่การหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ที่มีประสบการณ์การบริหารงานวิจัยและพัฒนาในทุกสาขา จึงเกิดเป็นความร่วมมือใน “การยกระดับบางแสนเป็น Zero Waste Beach แห่งแรกของประเทศ” โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ มก. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์ ติดตั้ง และดำเนินการจัดการปัญหาขยะในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ โดยแบ่งการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือ ดังนี้

     1. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยแล้วและสามารถดำเนินการได้จริงภายใต้การสนับสนุนของ วช. ไปประยุกต์ ติดตั้ง และใช้งานในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข
     1.1 เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว โดยไม่ใช้สินค้าครั้งเดียวทิ้ง (Single-used)  ร่วมมือกับเอกชนในพื้นที่ส่งเสริมการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหลอด ถุง และอื่นๆ
     1.2 เพื่อลดการเกิดขยะในพื้นที่ โดยการนำขยะไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำกระเบื้อง ขอบถนน วัสดุมวลเบา อิฐตัวหนอน และกระถางต้นไม้
     1.3 เพื่อลดขยะตกค้างจากบริเวณชายหาดบางแสน เช่น การใช้อุปกรณ์กวาดขยะชายหาด  ประยุกต์ใช้ตาข่ายในการดักขยะจากท่อในพื้นที่
     1.4 เพื่อกำจัดขยะตกค้างในพื้นที่กำจัดขยะ เช่น การทำก้อนเชื้อเพลิง (RDF) การทำน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
     1.5 เพื่อกำจัดขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วซึ่งถือเป็นขยะติดเชื้อ โดยดำเนินการตามคำแนะนำของกรมควบคุมมลพิษ โดยกำหนดจุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วออกจากขยะอื่น ๆ โดยมีข้อความระบุชัดเจนเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

     2. การวิจัยเพื่อตอบปัญหาเชิงพื้นที่
     2.1 การประเมินปริมาณขยะบริเวณชายหาดในช่วงฤดูมรสุม
     2.2 การกำจัดขยะที่ลอยในทะเลในบริเวณพื้นที่ที่มีคลื่นกระแทก โดยใช้เรือเก็บขยะในทะเลไร้คนขับ
     2.3 เทคโนโลยีการเก็บขยะตกค้างบริเวณชายหาดที่เป็นโคลนและโขดหิน
     2.4 วิจัยพัฒนาถังขยะอัจฉริยะ เพื่อแยกขยะแต่ละประเภท

     3. แนวทางการบริหารจัดการขยะพื้นที่ในระยะยาว

     โดยนำผลการดำเนินงานทั้งหมดมาจัดทำนโยบาย แผนงานและมาตรการเพื่อเป็นแนวทางให้เทศบาลเมืองแสนสุขในการจัดการและกำหนดงบประมาณในการดำเนินงานในระยะยาว  
     การดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือในระยะ 1 ปี จะสามารถจัดการขยะในเทศบาลแสนสุขได้อย่างเบ็ดเสร็จ โดยอาศัยกลไกความร่วมมือของร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่
     ใช้สถาบันการศึกษาท้องถิ่นเป็นหน่วยงานดำเนินงานเป็นพี่เลี้ยงให้กับท้องถิ่น และการประสานงานของทุกภาคส่วนผ่านการทำงานของเทศบาลแสนสุข