ADS


Breaking News

ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย กรุงเทพฯ แจกข้าวสาร อาหารแห้ง บรราทาทุกข์ COVID-19

♤เทิดไท้องค์ราชัน
♤เทิดไท้องค์ราชินี
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 !!ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัย กรุงมหานครโดย พันเอกสมศักดิ์ เจริญชีพชัยประธานและ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมทหารพราน ค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานคร
 ♡ได้เป็นประธาน แจกข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพี่น้องชุมชนชาวคลองลัดภาชี เขตภาษีเจริญ และชุมชน 50 ห้อง โดยมี อส.ทพ จำนวน 43 นาย
     *เสธอิฐและทีมงาน ต้องขออภัย ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเต็มสังกัด เพราะท่านขอสงวนเอาไว้
     *พันอากาศเอก ทองอินทร์ พรหมสุวรรณ
     🌻ท่านรองกัมปนาท ผู้ร่วมประสานงาน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ เนื่องจาก ติดธุระเร่งด่วน🌻
จึงได้มอบหมายหน้าที่ ให้กับ
รองวิเชียร ทรงมณี ดูแลความสงบเรียบร้อย
     นางฉวีวรรณ ตระกูลธรรม ประธานชุมชน คลองลัดภาชีเขตภาษีเจริญ
     สท.ทพ. สมนึก ปัทมาลัยที่ปรึกษา
    🌻และการแจกข้าวสารอาหารแห้งในคราวครั้งนี้ก็ได้รับความ ร้องขอจากประธานชุมชนคลองลัดภาชีเขตภาษีเจริญ
    !!พี่น้องชุมชนได้รับความเดือดร้อนจากพิษโรค covid-19 ทำให้การอยู่การกินได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทางประธานชุมชนจึงประสานงานมายังหน่วยงาน ของชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานคร
============
      ♤ซึ่งก็คือ พันเอกสมศักดิ์ เจริญชีพชัยประธาน และที่ปรึกษาชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานครทราบเรื่อง และท่านก็ไม่นิ่งดูดาย จึงได้ปรึกษาท่านรองกัมปนาจ เสธอิฐ เพื่อขออนุมัติจากต้นสังกัด ก็คือกองทัพภาคที่ 2
     หลังจากได้รับการอนุมัติจาก ต้นสังกัด แล้ว ทางชมรมก็ได้ขอความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยกันบริจาคข้าวของที่จำเป็นเบื้องต้นให้กัพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้น
     !!ซื่งก็มีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่สนับสนุนข้าวของ สิ่งอุปโภคบริโภค เข้ามา ซึ่งก็ทำให้ เราได้เห็นว่า คนไทยเราไม่ทิ้งกัน ยามเมื่อพี่น้องเราได้รับความเดือดร้อน
     🌻ทางชมรมทหารพรานค่ายปักธงชัยกรุงเทพมหานครรวมไปถึง เสธอิฐ ขอขอบคุณ ผู้มีอุปการะคุณ เป็นอย่างยิ่งและทางชมรมจะยังคงเดิน แจกข้าวของให้กับพี่น้องอย่างนี้ ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น