ADS


Breaking News

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

28 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 12  ทุน ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 จนจบระดับปริญญาตรี 
มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาเยาวชนไทย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว จึงได้มอบโอกาสให้เยาวชนไทยที่จะศึกษาในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้เรียนจนจบระดับปริญญาตรี  โดยในปี 2563 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้คัดเลือกเยาวชนที่มีความเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 12 ทุน ดังนี้
ระดับชั้น ม.1 ได้แก่  ด.ช.ระพีภัทร จันคำ ,ด.ญ.ชาลิสา พงษพันธ์ ,ด.ช.ณภัทร โมคะรัตน์ ,ด.ญ.รสิกา ขวัญคุ้ม ,ด.ญ.อนันตญา จันทร์นวล , ด.ญ.อรอนงค์ พิมานสดใส ,ด.ญ.ขวัญใจ เกิดสมบูรณ์  และ ด.ญ.รมณี เทพอินแดง 
ระดับชั้น ม.4 ได้แก่ นางสาวศิลดา ศณีสุวรรณ , นางสาวดวงกมล มาลัยกุล , นางสาวดรุณี พลศร และ นางสาวชลดา ข้ามสมุทร 

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา กรุณาติดต่อกลับมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา โทรศัพท์ 02 677 8888 ต่อ 1221 , 1222 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.) หรือ E-mail : info@vichaisrivaddhanaprabha.com

รายชื่อเยาวชนได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 คน ได้แก่
 1. เด็กชายระพีภัทร จันคำ จังหวัดมุกดาหาร
 2. เด็กหญิงชาลิสา พงษพันธ์ จังหวัดสระแก้ว 
 3. เด็กชายณภัทร โมคะรัตน์ จังหวัดพิษณุโลก
 4. เด็กหญิงรสิกา ขวัญคุ้ม จังหวัดลพบุรี
 5. เด็กหญิงอนันตญา จันทร์นวล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 6. เด็กหญิงอรอนงค์ พิมานสดใส จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. เด็กหญิงขวัญใจ เกิดสมบูรณ์ จังหวัดตรัง
 8. เด็กหญิงรมณี เทพอินแดง จังหวัดชัยภูมิ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 4 คน ได้แก่
 1. นางสาวศิลดา ศณีสุวรรณ จังหวัดกาญจนบุรี
 2. นางสาวดวงกมล มาลัยกุล จังหวัดเพชรบูรณ์
 3. นางสาวดรุณี พลศร จังหวัดกำแพงเพชร
 4. นางสาวชลดา ข้ามสมุทร จังหวัดชุมพร