ADS


Breaking News

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา มอบรถพยาบาลฉุกเฉิน

28 พฤษภาคม 2563 เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบรถพยาบาลฉุกเฉินให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน  เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน รับส่งดูแลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น และใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอื่น  โดยมี นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และนายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  รับมอบ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
--------------
จากซ้ายไปขวา
  1. อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา       กรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
  2. อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา กรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
  3. นายแพทย์อินทร์ จันแดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  
  4. แพทย์หญิงภัททิรา ทางรัตนสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
  5. เอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
  6. นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
  7. อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา กรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
  8. วรมาศ ศรีวัฒนประภา กรรมการมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
  9. รวิ อิทธิระวิวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Multiply by Eight