ADS


Breaking News

เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) และคณะเยี่ยมชมงาน วช. พร้อมร่วมหารือแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

     เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์)และคณะผู้บริหาร วท.กห. เข้าพบผู้บริหาร วช.และเยี่ยมชมงานภารกิจด้านการวิจัยและนวัตกรรมพร้อมประชุมหารือแนวทางการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านความมั่นคง และการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กห. – วช. วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ศาตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)และคณะผู้บริหาร วช. ให้การต้อนรับ