ADS


Breaking News

📈📈สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 📉📉 ณ วันที่ 8 พ.ค. 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-สิงคโปร์      +768 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 21,707 ราย)
-อินโดนีเซีย  +336 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 13,112 ราย)
-ฟิลิปปินส์     +120 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 10,463 ราย)
-มาเลเซีย       +68 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 6,535 ราย)
-พม่า               +15 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 176 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-ไทย                 +8 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 3,000 ราย)
-เวียดนาม         +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 288 ราย) 
-บรูไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 141 ราย)
-กัมพูชา            +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +0 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)