ADS


Breaking News

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ ฯ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

     จากสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต 18 ราย แพร่กระจายไปกว่า 14 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามากกว่าร้อยละ 90 ไม่ได้ไปพบแพทย์หรือรับวัคซีนภายหลังจากที่โดนสัตว์กัดหรือข่วน 
     สถานการณ์ปี 2562 พบว่าการแพร่กระจายของโรคกว่า 44 จังหวัด โดยสัตว์ที่พบได้แก่ สุนัข 297 ตัว โค 48 ตัว แมว 21 ตัว แพะ 3 ตัว กระบือ 2 ตัวและสุกร 1 ตัว

     ดร. สาธิต ปรัชญาอริยะกุล เลขาธิการและผู้อำนวยการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยสำหรับแนวทางของสมาคมฯ ต่อการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า เช่น สมาคมฯ เสนอผลักดันให้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันแก้ไขปัญหา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะเจ้าของสุนัข ควรปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 อย่างเคร่งครัด เช่น ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขโดยเจ้าของสุนัขจะต้องนำสุนัขไปฉีดวัคซีน จากสัตวแพทย์ ครั้งแรกเมื่อสุนัข 2 เดือนขึ้น ไปแต่ไม่เกิน 4 เดือน และได้รับการฉีดครั้งต่อไปตามที่สัตวแพทย์กำหนด โดยเมื่อฉีดแล้ว สัตวแพทย์จะเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ให้แก่เจ้าของ และเจ้าของต้องแสดงเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ที่ได้รับวัคซีนแล้วอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าในที่สาธารณะ  ถ้าปรากฏว่าสุนัขไม่มีเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจควบคุมสัตว์นั้นได้  และที่สำคัญคือการบูรณาการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ทั้งยาและเวชภัณฑ์ ควรได้รับมาตรฐานและมีสัตวแพทย์ให้บริการอย่างทั่วถึง โดยสมาคมฯ มีการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับบ้านอุปถัมภ์ของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องหรือสถานสงเคราะห์สัตว์อื่นที่ร้องขอให้สมาคมมฯ ช่วยดำเนินการ 
     ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในบ้านอุปถัมภ์ เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาบ้านอุปถัมภ์หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ ให้ได้รับมาตรฐานทางวิชาการและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสอดส่องป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า และพยายามรณรงค์การหยุดทิ้งสุนัข ผ่าน ภาพยนตร์สั้น “รักไม่ปล่อย” เพราะการหยุดทิ้งสุนัข คือการหยุดปัญหาหมาจรจัด การทิ้งสุนัขนอกจากมีความผิดกฎหมายในปัจจุบันแล้ว ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 มาตรา 23 ประกอบมาตรา 32  ซึ่งจะมีโทษปรับสูงสุด 40,000 บาท แล้ว  ที่สำคัญสุนัขที่โดนทิ้งอาจนำมาสู่ปัญหาการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าได้อีกด้วย 
     ทั้งนี้สมาคมฯ ยังคงมุ่งเน้นโดยเฉพาะ การปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรักสัตว์อย่างรับผิดชอบ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกิจกรรมรักสัตว์ในโรงเรียน ซึ่งเป็นความร่วมมือของสมาคมฯ กับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมในการสอดแทรกการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นต้นทางให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
     โดยสมาคมฯ มีฝ่ายรับข้อร้องเรียนและปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ไว้คอยบริการให้คำปรึกษาต่าง ๆ และข้อกฎหมาย รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการช่วยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการบูรณาการการแก้ไขอย่างสันติวิธีร่วมกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 
     “โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง”