ADS


Breaking News

🌐📊สถิติสำคัญ เกี่ยวกับโรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก📊🌐 ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

     -จำนวนผู้ติดเชื้อรวม และต่อประชากร  
     - จำนวนผู้เสียชีวิตรวม และต่อประชากร
     -จำนวนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ
     -ผู้ติดเชื้อในสิบประเทศที่มีประชากรสูงสุดของทวีปเอเชีย

     📶วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)