ADS


Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 19.30 น.

     จำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด
-อินโดนีเซีย  +399 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,241 ราย)
-ฟิลิปปินส์    +220 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,648 ราย)
-สิงคโปร์      +191 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 2,299 ราย) ข้อมูลย้อนหลังหนึ่งวัน
-มาเลเซีย     +153 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 4,683 ราย)
-ไทย              +33 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,551 ราย)
-เวียดนาม        +2 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 260 ราย)
-กัมพูชา           +2 ราย (รวมติดเชื้อสะสม  122 ราย)
-ลาว                 +1 ราย  (รวมติดเชื้อสะสม 19 ราย)
-บูรไน               +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 136 ราย)
-พม่า                +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 38 ราย)
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)