ADS


Breaking News

โรคโควิดในแต่ละประเทศทั่วโลก ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563

-จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากร
-จำนวนผู้เสียชีวิตต่อประชากร
-จำนวนผู้เสียชีวิตรวมในแต่ละประเทศ
-อัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ
-จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วต่อประชากร
-จำนวนผู้รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ

     วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)