ADS


Breaking News

ผู้รักษาหายแล้วต่อวันและผู้รักษาหายแล้วสะสม เทียบกับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน

     จำนวนผู้ที่รักษาหายแล้วต่อวันและจำนวนผู้รักษาหายแล้วสะสม เทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน
จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในแต่ละจังหวัด และจำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากรในจังหวัดต่างๆ (จำแนกตามจังหวัดที่รับผู้ป่วยไว้รักษา)

     ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563

     วิเคราะห์และประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)