ADS


Breaking News

วิเคราะห์สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ 5 เม.ย. 63

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน 
ณ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. 
รวมทั้งการวิเคราะห์ อัตราการติดเชื้อ และอัตราตาย เทียบกับประชากร
และอัตราตายเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน
     อัตราการติดเชื้อเทียบกับประชากร เรียงตามลำดับ คือ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย
     อัตราการตายเทียบกับประชากร เรียงตามลำดับ คือ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ไทย
     อัตราการตายเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่รายงาน (ซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนที่ส่งตรวจวินิจฉัยด้วย) เรียงตามลำดับ คือ อินโดนีเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย บูรไน สิงคโปร์ 
     ข้อมูลในชุดนี้ยังบ่งว่า ประเทศ CLMV มีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจริงจากโควิด มากกว่าจำนวนที่รายงาน
     ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)