ADS


Breaking News

กฟผ. โชว์ชุดอุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่

     นายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะรองโฆษก กฟผ.  เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. โดยระบุว่าเป็นรถขนผักนั้น กฟผ. ขอชี้แจงว่า อุปกรณ์ดังกล่าวคือ ชุดอุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ (SF6 Gas Filling Cart Set) ที่ใช้กับสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 500,000 โวลต์ ของ กฟผ.

     สำหรับชุดอุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ของ กฟผ. ประกอบด้วยอุปกรณ์ 5 อย่าง คือ
     1. รถเคลื่อนย้ายถังแก๊สปรับระดับ (SF6 Gas Cylinder Cart) เป็นรถเคลื่อนย้ายที่รับน้ำหนักถังแก๊สได้ถึง 500 กิโลกรัม และสามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้
     2. ชุดเชื่อมต่ออุปกรณ์ (Coupling / Adapter) ใช้ปรับเปลี่ยนชุดเชื่อมต่อจากมาตรฐานผู้ผลิตประเทศญี่ปุ่น ให้เป็นมาตรฐานสากล
     3. ชุดสายเติมแก๊ส (Filling Hose) คุณสมบัติทนแรงดันสูง ป้องกันความชื้น
     4. มาตรวัดแรงดันแก๊สและเครื่องควบคุมแรงดัน (Pressure Gauges with SF6 Regulator) สามารถปรับและควบคุมแรงดันแก๊สเพื่อเติมแก๊สเข้ากับอุปกรณ์
     5. อุปกรณ์เชื่อมต่อกับชุดวาล์วนิรภัย (Coupling / Adapter Set with Safety Valve) เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างชุดเติมแก๊สเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า 500,000 โวลต์ มีคุณสมบัติทนแก๊สแรงดันสูง โดยมีระบบป้องกันการรั่วไหลเพื่อความปลอดภัยต่อคนและอุปกรณ์
     ชุดอุปกรณ์ดังกล่าว ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ทันสมัยของ กฟผ. ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงที่ถูกออกแบบให้อยู่ภายในอาคาร ลดการใช้พื้นที่ให้มีขนาดเล็กลง และลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยใช้แก๊สเป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันการลัดวงจร เมื่อแรงดันแก๊สฉนวนไฟฟ้าต่ำชุดอุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่จะเติมแก๊สเข้ากับอุปกรณ์ของสถานีไฟฟ้าให้กลับสู่แรงดันปกติสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ต่อเนื่อง
     ทั้งนี้ อุปกรณ์เติมแก๊สฉนวนไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่นำเข้ามาพร้อมกับสถานีไฟฟ้าแรงสูง GIS จากประเทศญี่ปุ่น ชุดละประมาณ 152,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าอุปกรณ์ ค่าอากรนำเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ