ADS


Breaking News

อินทัช เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล 1.30 บาท

กรุงเทพฯ-25 มีนาคม 2563- บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทคำนึงถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรค ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล บริษัทยังคงอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.30 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
คณะกรรมการบริษัท ยังคงอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 4,168 ล้านบาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รวบรวมไว้แล้วในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.30 บาทรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.65 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งนางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แทนนายชลาลักษณ์ บุนนาค ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563
บริษัทฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้งยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดวันดังกล่าวจนกว่ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะประกาศว่าประเทศไทยปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการพิจารณาเลือกวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

เกี่ยวกับ อินทัช
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้อินทัช ได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 รางวัลเกียรติยศบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากงาน “Thailand’s Top Corporate Brands Value 2019” ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท และรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 (ปี 2015-2019) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2562 และประกาศนียบัตร ESG 100 ปี 2019 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่