ADS


Breaking News

สถานการณ์ จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ของไทย ใน 10 วันที่ผ่านมา

     จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563
(ของไทยเริ่ม วันที่ 15 มีนาคม 2563)
พบผู้ติดเชื้อในต่างจังหวัดมากกว่าในกรุงเทพมหานคร
ข้อมูลของประเทศอาเซียน