ADS


Breaking News

ปตท.สผ. นำเยาวชนเรียนรู้คุณค่าและอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดระนอง

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ร่วมกับสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ระนอง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการ “ปตท.สผ.ปันความรู้สู่เยาวชนรักษ์บ้านเกิด” ครั้งที่ 5 โดยนำเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจาก 13 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดระนอง มาสัมผัสคุณค่าและความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนบริเวณ "พื้นที่เขตสงวนชีวมณฑล" จังหวัดระนอง ซึ่งมีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยผ่านกิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ป่าชายเลน และกิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยการลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่บ้านเกิดให้คงอยู่ตลอดไป