ADS


Breaking News

ก.แรงงาน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุก แจก "ผู้ประกันตนสุขภาพดีส่งท้ายปี 2562"

ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงานมาแล้ว
ให้กู้ ให้ยืม ให้ความรู้ ให้สุขภาพที่ดี และให้ค่าแรงขึ้นนิดหน่อย
เริ่มแล้ว ! 
กระทรวงแรงงาน ตรวจสุขภาพเชิงรุกฟรี
ให้ผู้ประกันตนในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานี
     วัน​จันทร์​ที่​ 16​ ธันวาคม​ 2562​ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง​ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน​ โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ "ผู้ประกันตนสุขภาพดีส่งท้ายปี 2562" ณ บริษัท โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี
     ทั้งนี้​ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในการจัดงานการส่งเสริมสุขภาพฯ ว่าจากนโยบายของหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือคนทำงานในสถานประกอบการทุกคนมีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ และควรสนับสนุนอย่างยิ่ง การจัดงานการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ในวันนี้เป็นความร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาพให้กับผู้ประกันตน พร้อมผลักดันสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาโรคและเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคไม่เนื่องจากการทำงาน อีกทั้งได้มีการปรับสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการรักษาพยาบาลและสามารถลดจำนวนวันลางาน รวมทั้งลดอัตราการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ทำให้เกิดอันตราย พิการ และเสียชีวิตได้ กระทรวงแรงงานมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาสร้างสรรค์ ระบบการบริการดูแลสุขภาพเชิงรุกในทุกมิติอันจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแรงงานไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกำลังผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ มีการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป