ADS


Breaking News

ประมูลภาพวาด Eyes of Happiness มอบให้ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

     ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 ร่วมกับมูลนิธิวงษ์เจริญสิน จัดงานประมูลภาพวาดในโครงการ Eyes of Happiness ภายใต้แนวคิด "ความสุขจากการได้มองเห็น " เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 ร่วมกับมูลนิธิวงษ์เจริญสิน จัดพิธีรับมอบของที่ระลึกในโครงการ Eyes of Happiness เพื่อขอบคุณคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 คณะกรรมการมูลนิธิวงษ์เจริญสิน ผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ ผู้วาดภาพ และผู้ประมูลภาพวาด โดยมี นายเตช  บุนนาค ประธานคณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
     องศาสตราจารย์ อรุณีประภา หอมเศรษฐี ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 กล่าวว่า ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคดวงตาของประเทศไทยเพื่อนำดวงตาที่ได้รับจากการบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 54 ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
     อย่างไรก็ตาม ยั
งมีผู้ป่วยกระจกตาพิการ รอรับดวงตาบริจาคอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรณรงค์ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ได้รับการรักษารวดเร็ว อันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกระจกตาพิการให้ดีขึ้น ตลอดจนการเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลถนอมดวงตาอย่างถูกต้อง เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่
      คะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ชุดที่ 25 และมูลนิธิวงษ์เจริญสิน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานตามพันธกิจของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จึงจัดโครงการ Eyes of Happiness ขึ้น ภายใต้แนวคิด “ความสุขจากการได้เห็นและถ่ายทอดความสุขนั้นออกเป็นภาพวาดรูปแบบต่างๆ นับเป็นความสุข ที่ประเมินค่ามิได้ และหากได้มีการส่งต่อความสุขดังกล่าวไปยังผู้ไม่สามารถมองเห็นย่อมเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่” โดยเชิญชวนให้ศิลปิน ดารา และผู้มีชื่อเสียงในสังคมที่มีความสามารถและชื่นชอบในการวาดภาพได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อความสุขจากการมองเห็น และเป็นพลังขับเคลื่อนการทำงานของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ด้วยการมอบภาพวาดของตนในหัวข้อ “Eyes of Happiness” หรือ “ความสุขจากการมองเห็น” ให้กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปประมูลขายให้กับประชาชนที่มีความประสงค์จะได้ภาพเขียนของศิลปิน ดารา และบุคคลที่ชื่นชอบ ตลอดจนให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยโดยมีภาพวาดร่วมในการประมูลครั้งนี้ จำนวน 74 ภาพ และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับมอบเงินจากโครงการฯ เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)