ADS


Breaking News

BGRIM คว้ารางวัล Best IR Awards 2019 และรางวัลหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในงาน SET Awards 2019

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM  ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards) ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ในงาน SET Awards 2019 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ที่องค์กรให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงมีความหลากหลายและประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
พร้อมกันนี้บริษัทยังได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 รางวัล Best Investor Relations Awards และการได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 นี้ ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนที่มีความเหมาะสมและมีความโดดเด่นในการเข้ารับรางวัลดังกล่าว