ADS


Breaking News

มหกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ทันสมัยอย่างเรา ต้องมา นะ....

     กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานในพิธีฯ ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ