ADS


Breaking News

บ้านทุ่งโตนด หมู่ ๘ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา
หมู่บ้านทุ่งโตนด เดิมเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แยกออกมาจากหมู่ที่ ๖ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผู้นำชุมชนในตอนนั้นก็ได้เกิดความคิดที่จะตั้งชื่อหมู่บ้านโดยมีการพูดคุยกันกับชาวบ้านจึงได้แสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป สุดท้ายได้ข้อสรุปว่าในพื้นที่นี้ มีต้นตาลโตนดอยู่กลางนาในหมู่บ้านเพียงต้นเดียวและก็มีภูเขาในบางส่วนจึงได้ร่วมใจกัน ตั้งชื่อว่า “บ้านทุ่งโตนด” กลายเป็นที่มาชื่อบ้านจนทุกวันนี้ อาชีพของคนในหมู่บ้านในอดีตเริ่มจากการทำนา และมีการปรับเปลี่ยนมาทำสวนส้ม และปัจจุบันทำสวนผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง เป็นต้น

ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามโครงการพระราชดำริ
สถานที่เรียนรู้แบบครบวงจรด้านงานเกษตรกรรม ทั้งไม้ผลและทฤษฏีใหม่ ในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อโลกหรือเกษตรอินทรีย์ บนพื้นที่ ๑๐๙ ไร่ แบ่งพื้นที่เป็นสวนผลไม้ ๖๐ ไร่แหล่งน้ำ ๑๒ ไร่และพื้นที่ว่างเปล่าอีก ๓๗ ไร่ โดยอยู่ในการควบคุมดูแลของ กรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ประสานกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดต่อไป ภายในมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด ๗ ฐาน การเลี้ยงหมูหลุม การทำปุ๋ยอินทรีย์ การเลี้ยงผึ้งและชันโรง ฐานเรียนรู้ระบบน้ำและประมง การปลูกพืช ๕ ระดับ ฐานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ และ สวนผลไม้
วัดทุ่งโตนด

มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้าน ภายในวัดร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มากมาย มีสระเลี้ยงปลาไว้ให้ชาวบ้านและบุคคลทั่วไปที่เข้ามาทำบุญได้มีโอกาสทำทานด้วยการให้อาหารปลาในสระ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สงบ และสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน และปฏิบัติธรรม

ศาลเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม

เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีความศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิมได้สร้างขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนหรือนักท่องเที่ยวทั่วไปได้สักการะบูชากราบไหว้ขอพรซึ่งมีความเชื่อกันว่าพระโพธิสัตว์กวนอิมมีความอ่อนโยน เมตตา กรุณา มีความรักต่อมนุษย์ ขอพรสิ่งใดแล้วจะสมดังปรารถนา

สินค้า OTOP

ที่บ้านทุ่งโตนดนั้นเต็มไปด้วย สวนผลไม้มากมายจึงก่อให้เกิดสินค้าโอทอป ที่แปรรูป จาก ผลไม้ ในหมู่บ้าน อาทิ สละลอยแก้ว เผือกฉาบ เงาะในน้ำเชื่อม กล้วยฉาบ สับปะรดกวน คุกกี้สับปะรด นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆที่คนในชุมชนผลิตขึ้นมา อีกมากมาย เช่น แคปหมู สบู่น้ำผึ้งชันโรง หมี่กรอบ โรตีกรอบ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบ  สละลอยแก้ว  แคบหมู สบู่น้ำผึ้ง  เผือกฉาบ เงาะในน้ำเชื่อม  สับปะรดกวน โรตีกรอบ คุกกี้สับปะรด  หมี่กรอบ

ข้อมูลติดต่อ
บ้านทุ่งโตนด หมู่ ๘ ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

คุณประสิทธิ์ บุญโกย   โทร. ๐๙๑ ๗๙๘ ๖๗๗๙