ADS


Breaking News

บ้านเกาะสาน หมู่ ๖ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา
หมู่บ้านเกาะสานเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ดั้งเดิมได้รับการประกาศเป็นหมู่บ้านเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ำ  มีคลองลี่ไหลผ่านหมู่บ้านและแม่น้ำจันทบุรีไหลผ่าน ชาวบ้านมีอาชีพทำนาเป็นหลัก ต่อมาพืชสวนเป็นพืชเศรษฐกิจชาวบ้านจึงมีการปลูกสวนทดแทนการทำนา สำหรับที่มาของชื่อหมู่บ้านนั้นมาจาก มีที่ดอนอยู่ที่หนึ่งแต่มีพื้นที่ในหมู่บ้านส่วนหนึ่งประมาณ ๕ ไร่  เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงซึ่งน้ำไม่เคยท่วมเลย ทุกๆฤดูน้ำหลากชาวบ้านจึงอพยพไปอาศัยอยู่บนที่ดอนแห่งนั้นที่มีสภาพไม่ต่างจากเกาะในเวลาน้ำท่วม ราษฎรในหมู่บ้านได้ร่วมกันตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่บนพื้นที่ดอนดังกล่าวเพื่อเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่พึ่งทางใจแล้วเรียกบริเวณนั้นว่า “ดอนศาล” ต่อมาชาวบ้านได้เปลี่ยนอาชีพจากการทำนามาเป็นการทำสวนผลไม้และทำอาชีพจักสานเป็นอาชีพรอง โดยใช้วัสดุจากไม้ไผ่ จึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกหมู่บ้านจาก "บ้านดอนศาล" ได้เรียกเพี้ยนไปเป็น “เกาะสาน” จนถึงปัจจุบัน

สถานที่น่าสนใจ

วัดน้ำรัก
วัดเก่าแก่ ที่อยู่คู่หมู่บ้านมานาน ที่มาของชื่อวัดนั้น เดิมที่หมู่บ้านเกาะสานนั้น จะมีช่วงฤดูที่น้ำหลากและบริเวณที่ตั้งของวัดจะเป็นจุดที่น้ำจากหลากหลายสายไหลมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว เหมือนความรักของน้ำที่มารวมตัวกันเลยกลายเป็นชื่อของวัด ภายในวัดจะมีโบสถ์โบราณที่ทุกคนช่วยกันอนุรักษ์และบูรณะให้งดงามดังเดิม

ตลาดน้ำเกาะสาน
ในหมู่บ้านเกาะสาน มีสระน้ำที่ทางหมู่บ้านขุดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ จึงเกิดเป็นตลอดน้ำเกาะสานขึ้น ความงดงามของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ๒ ข้างทางและร้านค้าที่ชาวบ้านนำสินค้าที่ผลิตได้มาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์หากท่านใดต้องการ กางเต้นท์ บริเวณริมน้ำ ที่นี้มีบริการ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะสาน
นอกจากนี้ ที่บ้านเกาะสานยังมีศูนย์การเรียนรู้ที่ผู้ใหญ่บ้านนายวิโรจน์ มังกร ตั้งใจทำขึ้นเพื่อมอบความรู้ด้านการเกษตร ให้กับชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ภายในศูนย์มีการปลูกพืชผักผลไม้แบบผสม อาทิ ทุเรียน มังคุด กล้วย มะนาวยักษ์ เห็ดนางฟ้าภูฐาน หรือจะเป็นพืชสวนครัวแบบปลอดสารพิษ ที่สดและสะอาด

สินค้า OTOP
ในชุมชนมีการรวมกลุ่มกัน ผลิตแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ที่นอกจากการขายผลไม้สดเพียงอย่างเดียว อาหารแปรรูปของที่บ้านเกาะสาน ได้แก่ มังคุดกวน ทุเรียนทอด ทุเรียนกวน ข้าวเหนียวแดง กล้วยกวน กล้วยกรอบแก้ว เห็ดสามรส  นอกจากอาหารแปรรูป ยังมี ผักสดปลอดสารพิษ พิมเสนน้ำ และ ปุ๋ยชีวภาพ อีกด้วย
การเดินทางมาที่ บ้านเกาะสาน จังหวัดจันทบุรี
จากตัวเมืองจันทบุรีถึงชุมชนแห่งนี้เป็นระยะทางไม่ถึง ๑๐ กิโลเมตร หากเพื่อนๆ ใช้รถยนต์ส่วนตัวให้ใช้ถนนสุขุมวิท ผ่านสี่แยกเขาไร่ยาแล้วตรงมาเรื่อยๆ ผ่านแยกแสลง สะพาน เมื่อถึงแยกวัดน้ำรักให้เลี้ยวซ้าย แล้วตรงไปที่วัดน้ำรัก ถึงชุมชนเกาะสาน
ผลิตภัณฑ์
ทุเรียนทอด  มังคุดกวน ทุเรียนกวน  กล้วยกวน ข้าวเหนียวแดง  ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผักปลอดสารพิษ  กล้วยกรอบแก้ว เห็ดแปรรูป น้ำมันเหลือง

ข้อมูลติดต่อ
บ้านเกาะสาน หมู่ ๖ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


คุณวิโรจน์  มังกร โทร. ๐๘๑ ๖๕๒ ๖๙๑๗