ADS


Breaking News

บ้านเกาะลอย หมู่ ๑๒ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี “สวนสมุนไพรอินทรีย์ เกษตรดีสวนผสม เที่ยวชมฟาร์มเห็ด ของเด็ดบ้านเกาะลอย”

ประวัติความเป็นมา

บ้านเกาะลอยมีแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร และศูนย์การเรียนรู้ทางด้านสมุนไพร จึงเป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มีพืชสมุนไพรหลากหลาย ได้แก่ กระวาน ระกำ สำรอง ชะมวง โดยเฉพาะเห็ดเสม็ด เป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลพบตามพื้นดินที่มีใบไม้ปกคลุม ในสวนเกษตรอินทรีย์ มีคาร์โบไฮเดรตน้อยและรสชาติเฉพาะตัว นำไปต้มและเก็บรักษาไว้สามารถทานได้ตลอดปี ที่บ้านเกาะลอย

สวนเกษตรพอเพียง

มีการปลูกยางพารา และสวนผลไม้แบบผสมผสานบนพื้นที่กว่า ๑๕ ไร่ ให้ผลผลิต กิน ใช้ ขาย แจก ได้ตลอดทั้งปี ชมสวนพริกไทย ไร่สับปะรด สวนมะนาว และสวนกล้วยหอมทอง ที่เพาะปลูกด้วยวิถีอินทรีย์ พร้อมกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลผลิตจากสวน เช่น ขนุนทอด กล้วยเบรกแตก

กลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย
แหล่งปลูกพืชสมุนไพรด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ เช่น มะพลับ พระเจ้าห้าพระองค์ สมอพิเภก ต้นทำมัง สำรอง ฯลฯ เป็นจุดสาธิตการผลิตและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร ต้นแบบของจังหวัดจันทบุรี ที่สวนพาราพิทักษ์ ชิมเครื่องดื่มสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอย
ฟาร์มเห็ด

โรงเรือนเพาะเห็ดความจุราว ๕,๐๐๐ ก้อน ปลูกเห็นหลินจือและเห็ดนางฟ้า โดยเฉพาะเห็ดหลินจือมีการแปรรูปอบแห้งส่งขายเป็นที่ต้องการของตลาด ชมการสาธิตการเพาะเลี้ยงเห็ดและแปรรูปเห็ดหลินจือ อบแห้ง

ผลิตภัณฑ์

น้ำสำรองผงผสมเห็ดหลินจือ  น้ำย่านาง น้ำเห็ดเสม็ด เห็ดเสม็ดบรรจุขวดแก้ว  น้ำสับปะรด ๑๐๐% น้ำเห็ดหลินจือ น้ำชาเห็ดหลินจือ  น้ำเถาวัลย์เปรียง น้ำลูกยอผสมมะขามเปียก  สับปะรดกวน
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเกาะลอย  หมู่ ๑๒ ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี


คุณจรินทร์  เหมือนจำนง โทร. ๐๘๖ ๑๔๓ ๖๔๙๘   คุณพุทธไนย ต้นมณี โทร. ๐๘๙ ๙๐๔ ๓๐๔๓