ADS


Breaking News

บ้านล่าง (บ้านแถวนา) หมู่ ๕ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี “ตกปลา หาปู ดูเหยี่ยว เที่ยวล่องแพ”

ประวัติความเป็นมา
บ้านล่าง (บ้านแถวนา) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ เก่าแก่มาแต่โบราณมีอายุประมาณ ๒๐๐ ปีมาแล้ว ผู้คนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานสันนิษฐานว่าน่าจะมาจาก ๒ พื้นที่ด้วยกันคือผู้ที่อพยพมาจากภาคใต้ เดินทางมาค้าขายทางเรือ แล้วหลบมรสุมเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ กลุ่มที่สองเป็นคนพื้นเมืองในจังหวัดจันทบุรี กลุ่มชาวชองได้ขยายพื้นที่ทำมาหากินและติดต่อค้าขายในแถบนี้ กระทั่งเกิดการตั้งถิ่นฐานขึ้น บ้านแถวนาตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านลำดับสุดท้ายของตำบลบางสระเก้า ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม การตั้งบ้านเรือนของชาวบ้านอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งนา เป็นที่รู้จักและเรียกขานกันติดปากว่า “บ้านแถวนา”
จากอดีตที่ผ่านมาบ้านแถวนานับว่าเป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง เป็นเส้นทางหากินและพักแรมของโขลงช้างป่า มีหลักฐานอ้างอิง คือสระน้ำที่เกิดจากการนอนเกลือกกลิ้งของโขลงช้างเกิดเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่หรือเรียกว่าสระ มีจำนวน ๙ สระ ปัจจุบันชุมชนยังได้อนุรักษ์ไว้เป็นสระน้ำสาธารณะให้ชาวบ้านได้ใช้ทำการเกษตร จึงเป็นที่มาของตำบลบางสระเก้าและสระน้ำเหล่านั้นก็อยู่ในบ้านแถวนาอยู่หลายสระและนอกจากสระน้ำแล้วบริเวณท้ายหมู่บ้านที่ติดกับลำคลองหนองบัว จะมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดจากฝั่งลงไปถึงลำคลอง ปู่ย่าตายายบอกกล่าวเล่าต่อกันมาว่าเป็นเส้นทางที่โขลงช้างใช้ขึ้นลงข้ามคลองหนองบัวไปยังพื้นที่หมู่บ้านเสม็ดงาม ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า “ท่าช้าง”

บ้านปลาธนาคารปู
แหล่งอนุบาลและเพาะพันธ์ปลา ปู กุ้ง หอย

ชมรมไก่พื้นเมือง
นอกจากเพลิดเพลินกับการชมสัตว์น้ำแล้ว ที่หมู่บ้านยังอนุรักษ์ไก่ชนพื้นเมืองอีกด้วย

กิจกรรมการทอเสื่อ
กิจกรรมหลักของชุมชน คือการทอเสื่อ มีทั้งเสื่อปอ และเสื่อกก

ฟาร์มเลี้ยงชันโรง
ฟาร์มเลี้ยงชันโรงหรือผึ้งชันโรง ซึ่งก็คือผึ้งขนาดเล็ก ที่สร้างผลผลิตเป็นน้ำผึ้ง และ ชัน สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของชุมชน

สระโบราณ
หนึ่งใน ๙ สระน้ำในตำนาน หลักฐานที่มาของชื่อตำบล “บางสระเก้า”

ศูนย์กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน
เยาวชนในหมู่บ้านอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้าน อาทิ เดินกะลา รีรีข้าวสาร

สวนเกษตรพอเพียง
วิถีเกษตรพอเพียง ความเขียวชอุ่มทำให้เย็นตา ความพอเพียงทำให้เย็นใจ

วิสาหกิจทอเสื่อสุริยา
การรวมกลุ่มของชุมชนทอเสื่อ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือประณีต

ล่องแพ
ล่องแพ เล่นน้ำ ชมเหยี่ยวแดง

ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าเสื่อ น้ำปลาแท้ของชุมชน กะปิคุณเสนาะ น้ำพริกแกง  ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้งชันโรง   กุ้งต้มหวาน เมี่ยงคำ
ชาใบขู่   กล้วยตากหลากรส   หอยนางรมพร้อมทาน
ข้อมูลติดต่อ
บ้านล่าง (บ้านแถวนา)  หมู่ ๕ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


คุณสถิต แสนเสนาะ โทร. ๐๙๙ ๒๕๙ ๖๘๓๒