ADS


Breaking News

บ้านเนิน หมู่ ๑ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี “เสื่อกกมากลาย หลากหลายขนมจาก ของฝากจากคลอง”

ประวัติความเป็นมา
“บ้านเนิน” เป็นชื่อชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่งของตำบลบางสระเก้า เรียกกันตามลักษณะนามของพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินราบและอยู่สูงกว่าชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ในตำบล ได้ยกฐานะการปกครองขึ้นเป็นหมู่บ้านในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๙ (ไม่ทราบแน่ชัด) ได้มีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยายว่าก่อนที่ชาวบ้านจะเข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐาน พื้นที่นี้เป็นป่าและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะช้างป่าอาศัยรวมกันอยู่หลายโขลงหากินอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ มีหลักฐานอ้างอิงไว้ คือแหล่งน้ำเนื่องด้วยช้างป่าที่ออกหากินรวมกันเป็นจำนวนมากนอนเกลือกกลิ้งทำให้ดินบริเวณนั้นเกิดเป็นหลุมใหญ่ เมื่อฝนตกลงมาเลยกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่เรียกว่า “สระ” ทำให้ช้างได้มีน้ำไว้ดื่มกินและลงไปนอนแช่เล่น เมื่อนานเข้าทำให้สระมีขนาดใหญ่และลึกมากข้น มีจำนวนถึง ๙ สระกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ของตำบล ชาวบ้านนำเอาสระทั้ง ๙ มาตั้งเป็นชื่อเรียกหมู่บ้านในขณะนั้นว่า “บ้านบางสระเก้า” นอกจากสระน้ำแล้วยังมีสถานที่อันเกี่ยวข้องกับช้างอีกเช่น คลองช้าง เป็นคลองเล็กๆ แยกเข้ามาจากลำคลองสายหลักที่ไหลผ่านหมู่บ้าน ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางเดินของช้างที่ใช้ข้ามคลองสายหลัก เพื่อหาอาหารกินเป็นประจำจนกลายเป็นคลองในเวลาต่อมา ปัจจุบันสระหลายสระถูกกลบไปแล้วยังเหลืออยู่ที่บริเวณวัดบางสระเก้า
ศูนย์การเรียนรู้บ้านเนิน
ฟังเรื่องเล่าบางสระเก้า จากปราชญ์ชาวบ้าน
ร่องน้ำกิจจาทร
ชมวิว นาบัว เพลินๆ สบายตา สบายใจ

ป่ามะนาว
เดินชมป่ามะนาวแวะชิมรสชาติเปรี้ยว คั้นสดๆ จากต้น  

ชมชิมมะพร้าวอ่อน
มะพร้าวบางสระเก้าขึ้นชื่อ ทั้งหอม ทั้งหวาน ลองแล้วจะติดใจ พร้อมทั้งเพลิดเพลินเดินชมป่ามะพร้าว แวะ เช็คอิน และถ่ายภาพ

ชมการทอเสื่อกก
ชมหัตถกรรมพื้นถิ่น เสื่อกกที่ดีมีความสวยและคงทน ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของหมู่บ้าน
งานกระเป๋าทำมือ
กระเป๋าทำมือถักทอจากวัสดุในท้องถิ่น

สาธิตการทำเหละ
ชมสาธิตงอบใบจาก ภาษาถิ่นที่นี่เรียกว่า เหละ ที่มีที่ตำบลนี้เท่านั้น

ชมโรงสีข้าวชุมชน
โรงสีข้าวเก่าแก่ของชุมชน สมกับคำโบราณที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว แผ่นดินของเรา ช่างแสนอุดมสมบูรณ์”
ผลิตภัณฑ์
เสื่อกก  กะปิ กุ้งแห้ง  ขนมมัดใต้ ไข่เค็ม   ปลาเค็มแดดเดียว กล้วยอบตากแห้ง   งอบใบจาก(เหละ) ตะกร้ากระเป๋าทำจากหนังเทียม  พวงกุญแจที่ระลึก
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเนิน หมู่ ๑ ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี


คุณสายเมฆ ใจชื่น โทร. ๐๘๕ ๓๙๑ ๗๐๑๐