ADS


Breaking News

บ้านแหลม หมู่ ๔ ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี “ดินแดนสองแผ่นดิน ถิ่นประวัติศาสตร์”

ประวัติบ้านแหลม
เดิมเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กได้ก่อตั้งมาแล้วกว่าร้อยปี สาเหตุที่ชื่อว่าบ้านแหลมเนื่องจากว่าอยู่ในปลายแหลมสุดของแม่น้ำที่กั้นพรมแดนไว้ ปัจจุบันบ้านแหลมได้มีจุดข้ามแดนถาวรผู้คนบ้านแหลมมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีภาษาท้องถิ่นเป็นของตัวเองยังถือได้ว่าเป็นชุมชนชนบท พึ่งพาอาศัยกันแบบพี่น้อง ภายในชุมชนบ้านแหลมมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีโรงปฐมวัย และวัดบ้านแหลม
วัดบ้านแหลม
วัดบ้านแหลมก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ ๒๔๔๐ อยู่คู่ชุมชนมากกว่า ๑๐๐ ปี โดยมีหลวงตาตุ๋ยเป็นเจ้าอาวาสปกครองรูปแรกสมัยก่อนเกิดสงครามภายในกับประเทศกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนมีลูกปืนใหญ่ข้ามแดนมาตกที่หมู่บ้านหลวงตาตุ๋ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านในขณะนั้นให้การดูแล ปัจจุบันวัดบ้านแหลมได้รับการบูรณะวัดให้มีความสวยงามร่มเย็นเหมาะสำหรับชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาทำบุญพร้อมนมัสการ
สวนผักออแกนิก
สวนผักออแกนิกหรือสวนผักอินทรีย์เป็นแหล่งเรียนรู้ของการปลูกผักสามารถให้คนในชุมชนปลูกเองและเก็บผักที่ปลอดสารพิษมารับประทานได้
ต้นไทรร้อยปี
ตามประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสินมหาราช ท่านได้เดินทัพผ่านหัวเมืองขึ้นต่างๆ เช่น เมืองพระตะบอง เมืองศรีโสภณ และท่านก็เดินทางมาพักที่ต้นไทรแห่งนี้ของบ้านแหลม ด้วยแรงศรัทธาต่อมาคนในหมู่บ้านจึงได้สร้างศาลพระเจ้าตากสินขึ้นที่บริเวณต้นไทรร้อยปีเพื่อเป็นการสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช
คลองคูเรต
คลองที่ถูกทำขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการทหาร สำหรับความปลอดภัยทางประเทศ
หลุมหลบภัย
เมื่อปี พ.ศ ๒๕๑๘  ได้เกิดสงครามเขมรแดง ซึ่งสร้างผลกระทบต่อชุมชนบ้านแหลมอย่างหนัก ได้มีลูกกระสุนปืนใหญ่ตกเข้ามาในชุมชน ต่อมาปี พ.ศ ๒๕๒๐ ทางการได้มีงบประมาณสร้างหลุมหลบภัยให้กับชุมชนบ้านแหลมเพื่อให้ความปลอดภัยกับคนในชุมชน
ผลิตภัณฑ์
น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ  ลูกประคบสมุนไพร ไข่เป็ดหนูดี  ถ่านโลกเขียว ผักทานตะวันงอก ปุ๋ยหมักมูลไก่  ผักอินทรีย์ กระบุงจักสาน น้ำพริกเผากากหมูแหลมทอง  ข้าวเกรียบลำไย
ข้อมูลติดต่อ
บ้านแหลม หมู่ ๔  ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

คุณสมจิตร์ พิศพรรณ  โทร. ๐๙๘ ๐๖๒ ๙๘๗๐