ADS


Breaking News

บ้านซับตารี หมู่ ๒ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี “รำลึกวีรชน ๑๙ ธันวา หอพระพุทธบูชาคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย บุญบั้งไฟประเพณี”

ประวัติความเป็นมา
หมู่บ้านซับตารี เป็นหมู่บ้านเขตชายแดนไทยกัมพูชา มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานราวปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยตาหวังและตาจง ย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารและอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ต่อมามีการย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดอุบลราชธานีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านสืบเชื้อสายมาจากทางภาคอีสาน
ที่เรียกว่าหมู่บ้านซับตารีเพราะบริเวณหมู่บ้านมีตาน้ำซึ่งภาษาถิ่นจะเรียกว่าซับ  และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ตาน้ำ หรือ ซับ
มีชื่อว่าตารี  จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ซับตารี ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังคงความเป็นชาวอีสาน ไม่ว่าจะอาหารการกิน หรือ
งานบุญประเพณีต่างๆ เช่น  การสวดซำฮะ หรือ การแห่บั้งไฟ
ตลาดชายแดนซับตารี
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔  ก่อนจะเป็นตลาดซับตารี ทั่วบริเวณตลาด คือ จุดพักไม้  กองไม้สัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาส่งต่อโรงงานแปรรูปในไทย  แต่เมื่อสหประชาชาติและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคัดค้านการตัดไม้จากกัมพูชา จึงทำให้สิ้นสุดการทำไม้บริเวณชายแดน
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ หลังสงครามสงบลง  ตลาดการค้าชายแดนขยายตัวเริ่มมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาหากินและทำการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ ร่วมกับคนไทย  โดยนำสัตว์ป่า ของป่า สมุนไพร และของที่หาได้จากป่า เช่น น้ำผึ้งป่ามาค้าขายในแนวชายแดนหมู่บ้านซับตารี
และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตลาดซับตารีจากร้านค้าของคนไทยและคนกัมพูชาที่มีเพียงไม่กี่ร้าน  จึงค่อยๆ เติบโตขึ้นเป็นร้านค้าเกือบ ๑๐๐ ร้าน และทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนรายได้ระหว่างสองประเทศอย่างมหาศาล  ปัจจุบันเป็นจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี ชาวกัมพูชายังคงข้ามแดนเข้ามาซื้อสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า ของใช้ อาหาร ผลไม้  และยังคงเดินทางเข้ามารับจ้างเป็นแรงงานตามสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอสอยดาวอีกด้วย
อาหารอีสานซับตารี
วัฒนธรรมการกินจากอีสาน  หัวใจของอาหารพื้นถิ่น คือ อาหารที่มีอยู่ในถิ่น ซึ่งแม่ครัวนำเสนออาหาร ส้มตำ ซุปหน่อไม้  ซุปขนุน ไส้กรอกอีสานซับตารี แกงอ่อม ข้าวปุ้น แม่ครัวพ่อครัวซับตารีเป็นคนสนุกสนาน พร้อมทำอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอาหารพื้นถิ่นอีสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
เนื่องจากชาวบ้านซับตารีอพยพมาจากอีสาน จึงยังคงสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟช่วงก่อนเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งบูชาพญาแถนตามความเชื่อก่อนที่จะเข้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือ   ฤดูฝน ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลสร้างความชุ่มชื้นและบำรุงผลผลิตพืชสวน พืชไร่
ผลิตภัณฑ์
กระเทียมแห้ง  หอมแดง ข้าวเหนียว  ทอเสื่อพื้นบ้าน น้ำสมุนไพร  ไส้อั่ว ไส้กรอก กล้วยฉาบ กล้วยอบน้ำผึ้ง  ข้าวเกรียบหูช้าง
ข้อมูลติดต่อ
บ้านซับตารี  หมู่ ๒ ตำบลทุ่งขนาน  อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

คุณนันทะ ๐๘๐ ๖๓๑ ๓๔๔๔  ๐๘๒ ๕๙๖ ๘๙๙๕