ADS


Breaking News

วาโก้ มอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาคบราฯ ให้สำนักงานเขต 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ

นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร (ที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบหมวกกันแดดและกล่องรับบริจาคบราจาก นายสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) โดยจะนำหมวกกันแดดจำนวน 4,400 ใบ มอบเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ติดลำดับต้นๆ ของโลก และจะนำกล่องรับบริจาคไปมอบต่อแก่สำนักงานเขต 50 เขตทั่วกรุงเทพมหานครในโครงการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม ปี 7" เพื่อเชิญชวนผู้หญิงทั่วกรุงเทพฯ ร่วมบริจาคบราเสื่อมสภาพ โดยนำไปย่อยสลายเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในเตาเผาปูนซิเมนต์ระบบปิด สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เมื่อเร็วๆนี้
จากซ้ายไปขวา

  1. นางวรรณี ตันตระเศรษฐี ผู้จัดการโครงการ "วาโก้ บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อมบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
  2. นางอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
  3. นายพงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
  4. นายนายสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
  5. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร
  6. นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  7. นายชาตรี วัฒนขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
  8. นางสาวนิจศรา ธรรมชีวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร